“ปลา” มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพอย่างไร ?

การกินข้าวกินปลา อยู่ในวัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทยมาตลอด มีหลักฐานทางวิชาการทั่วโลกมากมาย บ่งบอกว่าการ กินปลา ช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดโอกาสเป็นอัมพาต โดยเฉพาะใน ผู้หญิง นอกจากนี้ เนื้อปลา ยังมีประโยชน์อื่นๆต่อ สุขภาพ อีกมากมาย จะมีอะไรบ้างนั้น ตามไปดูกัน

1.กินปลาลดโอกาสเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง

มนุษย์กินปลา (เป็นตัว) มาตั้งแต่โบราณ ประชากรที่ กินปลา มาก ลดโอกาสเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยทุกๆ 1 หน่วยบริโภคต่อสัปดาห์ที่กินปลาเพิ่มขึ้น ลดโอกาสเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจประมาณร้อยละ 4 สมาคมแพทย์หัวใจแห่งอเมริกาแนะนำให้ประชาชนทั่วไป (ที่ไม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ) กินปลา หลายๆ ชนิด อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 มื้อ

 2.การกินปลาลดโอกาสหัวใจล้มเหลว

การศึกษาที่ผ่านมายังบอกไม่ได้ชัดเจนว่า การ กินปลา หรืออาหารที่มีโอเมก้า 3 (ไขมันปลา สาหร่าย อาหารทะเล) จะช่วยลดโอกาสเป็นหัวใจล้มเหลวหรือไม่ แต่จากการรวบรวมการศึกษาแบบ systematic review จากฐานข้อมูลทางการแพทย์จนถึงเดือนสิงหาคม 2554 ได้การศึกษาคุณภาพดี 7 การศึกษา โดยพบว่า กลุ่มประชากรที่กินปลามากที่สุด (เมื่อเทียบกับกลุ่มที่กินน้อย หรือไม่ได้กินเลย) ลดโอกาสเกิดหัวใจล้มเหลวร้อยละ 15 หลังจากปรับปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแล้ว

3.การกินปลาช่วยลดโอกาสเป็นอัมพาตในผู้หญิง

การศึกษาไปข้างหน้าในประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่า ผู้หญิง ที่ กินปลา โดยเฉลี่ยมากกว่า 188 มิลลิกรัมต่อวัน เทียบกับกินน้อยกว่า 57 มิลลิกรัมต่อวัน ลดโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ร้อยละ 51 หลังจากปรับค่าปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่พบความสัมพันธ์นี้ในผู้ชาย

 4. การกินปลาลดโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

จากการศึกษาแบบ systematic review ในฐานข้อมูลทางการแพทย์จนถึงเดือน พฤษภาคม 2554 ได้การศึกษาไปข้างหน้า และการศึกษาแบบกลุ่มหรือเปรียบเทียบ เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างการกินปลากับโอกาสเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก พบว่า กลุ่มประชากรที่กินปลามากที่สุด (เมื่อเทียบกับกลุ่มที่กินปลาน้อยที่สุดหรือไม่ได้กิน) ลดโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักลง ร้อยละ 17 นอกจากนี้ ยังพบว่า การกินปลาป้องกันมะเร็งทวารหนัก ได้มากกว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม การกินปลาไม่ช่วยลดโอกาสเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก แต่ลดโอกาสเป็นมะเร็ง “รายใหม่” ลงร้อยละ 14 ดังนั้น การกินปลา (เป็นตัว) น่าจะช่วยลดโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ข่าวเกี่ยวกับผู้หญิง คลิกที่นี่

เคล็ดลับสุขภาพ คลิกที่นี่